ආයු රූසිරි - Southern 2017

සුන්දර සිරුරක්  - නිසංසල මනසක්

පිරිපුන් ආයුර්වේද  රූපලාවන්‍ය  සත්කාරය