සුව ධරණී ජාතික රුක් රෝපණ වැඩසටහන

හික්කඩුව ප්‍රා දේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ පවත්වන ලද වැඩසටහන